Edukacja spersonalizowana

Innowacje

Edukacja spersonalizowana polega na postawieniu ucznia w centrum edukacji wraz z jego talentami, mocnymi stronami, uczuciami, pragnieniami i potrzebami i dostosowaniu do niego procesu edukacyjnego w taki sposób, żeby zapewnić mu maksymalną możliwość rozwoju. W procesie uczenia się uczeń realizuje swoje indywidualne cele rozwoju a edukacja zorganizowana jest wokół jego uzdolnień a nie wokół tylko i wyłącznie realizacji podstawy programowej. Proces edukacji przypomina bardziej pomoc w uczeniu się niż typowe nauczanie systemowe polegające na jednostronnym przekazie wiedzy.

Tutor pracujący z uczniem jest osobą wspomagającą jego rozwój na drodze realizacji projektów. Tutoring to swoiste połączenie coachingu i mentoringu w celu wsparcia młodego człowieka w odkrywaniu wewnętrznego potencjału i zmotywowania i zainspirowania go do rozwoju w zgodzie z własnymi inicjatywami i wewnętrznymi wartościami.

Celem pracy z młodym człowiekiem jest pomoc mu w osiąganiu samodzielności tak, żeby stawał się bardziej świadomy swojego potencjału a poprzez to stawał się odpowiedzialny, systematyczny, pewny siebie i kreatywny w podejmowaniu i realizowaniu swoich inicjatyw.

Więcej o tutorignu na www.tutor24.pl