BeOPEN Kids - warsztaty rozwoju dla dzieci

Praca w niewielkiej grupie rówieśników, którzy w podobny sposób patrzą na świat i szukają swojej drogi, swego miejsca, swojego obdarowania, to bardzo dobra inwestycja w odkrywanie swojego "ja". Choć każdy z nas jest unikalny, to jednak dla każdego jest tylko jedna droga, by stać się dojrzałym i niezależnym. Wejrzeć w samego siebie, skonfrontować się ze światem i samodzielnie podjąć decyzję, co z tym chcę zrobić i odpowiedzialnie podjąć to wyzwanie.

Wiem co mam, wiem co mogę, wiem kim jestem i gdzie podążam.

Warsztaty rozwoju osobistego dla dzieci.
 Inteligencja emocjonalna, społeczna, kreatywność, motywacja i inicjatywa.

Cel: Kompetentne i radosne dziecko otwarte na rozwój z wartościami, pozytywną zmianę, dobrą naukę i budowanie relacji. Całoroczne warsztaty rozwoju osobistego dla dzieci i młodzieży, na podbudowie coachingu w edukacji, tutoringu rozwojowego i mentoringu wychowawczego 
w oparciu o wartości.
 
Grupy wiekowe: 6-9 lat, 10-12 lat, 13-15 lat
Grupy: 7-10 osób
Cena: 200 zł za 4 zajęcia w miesiącu

Czas:  1, 5 godziny (90 minut)


Czy wiesz, że poprzez odpowiednie zajęcia możesz pomóc swemu dziecku 
w rozbudzeniu jego kreatywności 
i twórczego podejmowania realizacji swoich inicjatyw?
Czy wiesz, że poprzez odpowiednie warsztaty możesz pomóc swemu dziecku w rozwoju jego inteligencji emocjonalnej 
i społecznej?
Czy wiesz, że poprzez odpowiednie ćwiczenia możesz pomóc swemu dziecku 
w wypracowaniu postawy, dzięki której będzie dążył do porozumienia z człowiekiem?
Czy wiesz, że poprzez używanie określonych narzędzi możesz pomóc swemu dziecku, 
by nabrało pewności siebie?

Cel warsztatówpoczuciewlasnejwartosci 
- pomoc w pełnym rozwoju dzieci i młodzieży: 

- pomoc w rozwoju kreatywności własnej i twórczego podejścia do wyzwań,
- pomoc w odkrywaniu mocnych stron, talentów, obdarowania, pełnego potencjału,
- pomoc w budowaniu odwagi podążania za swoimi zainteresowaniami,
- pomoc w odkrywaniu własnego źródła wewnętrznych motywacji i wartości,
- pomoc w radzeniu sobie z porażkami, konfliktami i ograniczającymi przekonaniami,
- pomoc w rozwoju kompetencji emocjonalnych, społecznych, mentalnych i osobistych,
- inspirowanie do wielkości i realizowania własnych inicjatyw oraz rozbudzania ambicji
- pomoc w swobodnej i odważnej autoprezentacji,
- pomoc w rozwoju komunikatywności, opartej na porozumieniu bez przemocy.

Korzyści:

- zwiększenie poczucia własnej wartości i pewności siebie,
- zwiększenie poczucia bezpieczeństwa w oparciu o świadomość tego co mam, co
 mogę, kim jestem i dokąd podążam,  
- zwiększenie poczucia własnego sprawstwa i wpływu,
- zwiększenie poczucia spełnienia i sensu,
- umiejętność radzenia sobie z trudnymi sytuacjami: porażki, konflikty, przeszkody,
- umiejętność stawiania celów, planowania i ewaluacji,
- odkrywanie sensu rozwoju, edukacji, zmiany i uczenia się,
- wzrost dojrzałości, samodzielność i odpowiedzialność,
- wzrost wiary we własne możliwości,
- rozwój świadomości swoich zasobów, potencjału, talentów, mocnych stron,
- wzrost motywacji własnej do realizowania swoich inicjatyw,
- umiejętność budowania postawy wdzięczności.

Metody i narzędzia:

kreatywne szkoły - metody aktywizujące kreatywność, dialog motywujący - metoda prowadzenia rozmowy w duchu motywacji, tutoring - sposób pracy z uczniem w oparciu o spersonalizowany rozwój i wydobywanie potencjału, coaching w edukacji - metoda prowadzenia ucznia w rozwoju poprzez zadawanie pytań, porozumienie bez przemocy - sposób komunikacji bez agresji i docierania do intencji, empatia, odwrócona szkoła - metoda projektowa i współdziałanie, SOLE - od problemu do rozwiązania, sposób pracy w dochodzeniu do odpowiedzi, wychowanie bez porażek - metoda współpracy z uczniem na zasadzie win-win, kompetentne dziecko - sposób patrzenia i pracy z dzieckiem wspierający budowanie poczucia pewności siebie, pozytywna dyscyplina - metody reagowania, przepracowywania i radzenia sobie w sytuacjach trudnych, inteligencja wieloraka - praca z uczniem w oparciu o jego specyficzną inteligencję.

Forma zajęć:

warsztaty - wspólne dochodzenie do odpowiedzi, projekty - współpraca w procesie tworzenia, ćwiczenia - ćwiczenie samodzielności, zabawa - aktywizacja uważności 
i ciekawości, teatr - odgrywanie scenek, rysunek i farba - przekazy wyobraźni, duże formy - budzenie przestrzeni, autoprezentacja - przedstawienie przygotowanych projektów, dyskusja - wymiana i docieranie poglądów.

Tematyka warsztatówzadowolone dzieci poradnia rozwoju dla dzieci poznań


Warsztaty podzielone są na 4 działy:

- inteligencja emocjonalna,
- inteligencja społeczna,
- rozwój mentalny,
- rozwój osobisty.

8 warsztatów po 1,5 godziny (90 minut), przez około 2 miesiące

Rozwój inteligencji emocjonalnej: zdrowe poczucie pewności siebie i poczucie własnej wartości, zdrowe poczucie bezpieczeństwa, samoświadomość własnej inteligencji emocjonalnej, postawa zadowolenia i wdzięczności jako otwarte i pozytywne nastawienie do życia, postawa bycia otwartym, warsztaty empatii, umiejętność rozpoznawania 
i wyrażania uczuć, umiejętność odgadywania i nazywania uczuć.

8 warsztatów po 1,5 godziny (90 minut), przez około 2 miesiące

Rozwój inteligencji społecznej: umiejętność radzenia sobie z niepowodzeniami, konfliktami i przeszkodami, umiejętność radzenia sobie ze stresem, umiejętność radzenia sobie z trudnymi emocjami - szukanie wewnętrznego spokoju, komunikacja bez przemocy - umiejętność wyrażania swoich emocji i potrzeb, zdrowa asertywność, budowanie dobrych i zdrowych relacji opartych o wartości, komunikacja interpersonalna werbalna 
i niewerbalna, umiejętność konstruktywnej współpracy.


8 warsztatów po 1,5 godziny (90 minut), przez około 2 miesiące

Rozwój osobisty i personalny: odkrywanie, motywowanie i praca w obrębie własnego potencjału każdego dziecka, odkrywanie mocnych stron, zainteresowań, talentów, pasji, wrodzonych umiejętności, zdolności, kształtowanie charakteru i postaw na podstawie wewnętrznych wartości, motywacji, pragnień, potrzeb i ambicji, umiejętność kształtowania dobrych nawyków, podstawy przedsiębiorczości i inteligencji finansowej, wspieranie 
i wzmacnianie poczucia sukcesu na podstawie realizacji własnych projektów.

8 warsztatów po 1,5 godziny (90 minut), przez około 2 miesiące

Rozwój mentalny: twórcze i kreatywne sposoby rozwiązywania problemów, praca 
z ograniczającymi przekonaniami, sposób myślenia pobudzający lub łagodzący emocje, umiejętność rozwijania koncentracji i pamięci, umiejętność konstruktywnego myślenia, umiejętność krytycznego a nie krytykanckiego myślenia, umiejętność dobrego wyboru, czyli podejmowania decyzji, świadomość własnego “ja”.

W cenie są 4 dwugodzinne warsztaty dla rodziców w tematyce wspierania dzieci 
w rozwoju i nabierania kompetencji tutorskich dla swoich dzieci.

W razie pytań prosimy skontaktować się z nami.

Więcej o tutorignu na www.tutor24.pl

Projekt "BeOpen BeCOOL" jest skutecznym wsparciem młodego człowieka w pełnym rozwoju. Oparty jest na najnowszej wiedzy i narzędziach, które wspierają wszechstronny rozwój i wyposażają w kompetencje personalne, związane z lepszym funkcjonowaniem w otaczającym świecie, lepszym wykorzystaniem pełnego potencjału i są oparte o świadomość własnych wartości. Otwórz się na wartościowy rozwój.